אסטרולוגיה, תחזיות אסטרולוגיות

האם גורלנו נגזר מראש או שהכול צפוי והרשות נתונה?

זו שאלה שאני נשאלת המון, וגם אני כמובן לא יכולה לענות עליה בוודאות מוחלטת.

מה שכן, לאחר יותר מ-25 שנה של ייעוצים והכנת מפות, יש נושא אחד שבאופן מובהק, לא ראיתי בו התרחשות שונה בין מה שצפיתי שיקרה לבין מה שקרה בפועל גם לאחר עשר, ועשרים שנה אחרי, וזה הסיכוי שאותו אדם יצור זוגיות משמעותית בחייו שמיועדת להולדה. חשוב לציין, שאינני אומרת לעולם לאדם שעומד מולי, שאין לו סיכוי להיווצרות זוגיות משמעותית להולדה בגלגול זה. ואני תמיד תוחמת את זמן ההתבוננות שלי במפות והעיתויים שהן מגלות לשנתיים הקרובות.

לעומת זאת, בכל יתר הנושאים והתחומים שייעצתי ובחנתי מפות לידה, הייתי עדה להרבה שינויים טובים שהתרחשו, ובכלל נוכחתי לדעת את היכולת של האדם לשנות את גורלו, החל מבריאותו וכלה בענייני תעסוקה.

בזמן האחרון החלטתי לחקור לעומק מה המסקנה על פי היהדות והקבלה לגבי אותם תחומים שבהם התוצאה נקבעה מראש ולא ניתנת לשינוי? והאם בכל זאת קיים סיכוי לשנות אותם?

חשוב לי לציין שלא יצאתי למסע המחקר הזה על מנת לחקור האם אנחנו מעל המזל או לא? אלא לבדוק באיזה תחומים המזל הזה משפיע מראש.

רמז גדול לכך אנחנו מקבלים מתלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כח עמוד א.11

אמר רבא: חיי, בני ומזוני, לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא. הפירוש : חיי, בני ומזוני לא בזכות זכויותיי הם תלויים, אלא במזלי הדבר תלוי.

כלומר : מספר שנות חיינו, מספר בנים שנזכה (אם בכלל) ופרנסה נקבעים מראש בהתאם למזלנו על פי המפה האסטרולוגית שעמה הגענו לעולם.

במקורות הויכוח הזה תמיד ניצת האם אנו תלויים במזלות הכוכבים או בזכויות שאנו צוברים.

דברים אלה של רבא שהיה מראשי הדור הרביעי של אמוראי בבל במאה הרביעית זכו להתייחסות לאורך כל הדורות,

בשבת קנו א לאחר שדבריו של רבא קיבלו חיזוק גם ע”י איתמר בן חנינא “אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל”  יישב רשי את המסקנה בדרך זו : אין מזל לישראל. והא דאמר רבא בשילהי מו”ק (דף כח. ושם) בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא מכל מקום על ידי זכות גדול משתנה אבל פעמים שאין המזל משתנה כדאמר ביבמות פרק החולץ (דף נ. ושם) זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין לו (דאין מזל לישראל).

1. לגבי שנות חיים, ידוע לנו שני מקורות בתנך שמלמדים על הוספה והורדה של שנות חיים שנקבעו מראש.

בישעיה לח’ ה – כתוב על חזקיהו “הנני יוסף על ימייך חמש עשרה שנה”.

לעומתו קיצור החיים

במלכים ב’ טז –יען אשר שלח מלאכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, המבלי אין אלוהים בישראל לדרוש בדברו? לכן המיטה אשר עלית שם – לא תרד ממנה, כי מות תמות.

2. לגבי בנים נוכל להיות עדים לשינוי מזל אצל אמותינו שרה, רבקה ולאה וגם חנה שהתפללה זכתה בשמואל.

3. אולם דווקא לגבי מזונות (פרנסה), אין שום מקור, שמעיד שהמזל השתנה דרמטית מעוני לעושר, אלא דווקא בכל מקום מוזכר בהקשר זה המקרה של רבי אלעזר בן פדת שהיה עני מרוד וצדיק גדול, פעם אחת שחלה, והסתובב בין העולמות, הוא קיים שיחה עם מלך המלכים והתלונן בפניו על מר גורלו בקשר לעוניו. ואז קיבל תשובה מהקב”ה : אלעזר בני, נוח לך שאהפוך את העולם מראשיתו כדי שתתחיל חייך מחדש, כדי שאולי תוולד בשעה של מזונות?

ממקור זה שמסתובב, ניתן להבין שזה לא כזה פשוט לשנות מזל בהקשר למזונות (פרנסה) שנקבעה מראש.

מכל מקום, בכל המקורות אנחנו מוצאים שתפילה, ומעשה טוב שהוא מעל הטבע (הצלת חיים או הצלת אדם טועה), יכולים לשנות את המזל מקצה אל הקצה. ולכן תמיד כדאי שנאמין ונדבק בזה.