תקנון

כללי

 1. אתר nativor.co.il (להלן: “האתר“) משמש כאתר העוסק באסטרולוגיה ונומרולוגיה.
 2. האתר בבעלות הגב’ אורלי רוזנברג, ע.מ. 031979800.
 3. תקנון האתר (להלן: “התקנון“) מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר, בעליו ומפעיליו.
 4. הוראות התקנון חלות על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר.
 5. בכניסתך ו/או גלישתך ו/או רכישתך מוצר או שירות המוצע באתר, הינך מצהיר על כי אתה מודע לכלליו והוראותיו של התקנון ומקבל ומסכים לנהוג לפיהם ולפי תוכנם.
 6. מובהר כי השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה לגברים ונשים כאחד.
 7. מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף הרכישה באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 8. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו שומרים על זכותם לערוך שינויים בתקנון ו/או לעדכנו ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה כלשהי. בהתאם לכך, חלה עליך אחריות בלעדית לעיין ולהתעדכן בתקנון לצורך בדיקת שינויים או עדכונים ולא תהא לך כל דרישה ו/או תביעה כלפיהם בגין שינויים שנעשו בתקנון.
 9. יכול כי מבנה האתר ישונה או יעודכן, ללא צורך בהודעה על כך מראש. השינוי יכול להיות כרוך בתקלות או באי-נוחות בגלישה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו בשל השינוי/העדכון.

השימוש באתר

 • הכניסה לאתר ו/או הגלישה באתר ו/או הרכישה באתר מהווים הסכמה מלאה לתנאי השימוש אשר חלים על כל חלקיו של האתר ועל כל תכניו.
 • בכניסתך לאתר הנך מצהיר ומאשר כי:
 • הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, כמו גם כשיר לביצוע הרכישות באתר.
 • הנך בן 18 שנה לפחות.
 • במידה וגילך מתחת לגיל 18 הנך מצהיר ומאשר כי יידעת את הוריך/הממונים עליך /אפוטרופסיך החוקיים בדבר תקנון זה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וקיבלת אישורם לגלוש ולהשתמש באתר.
 • הנך בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהנך תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • ככל ומדובר בתאגיד, קיימת עליו אחריות מלאה לשימוש ו/או ליצירת חשבון בשם התאגיד.
 • הנך בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: “כרטיס אשראי“).
 • הנך בעל דוא”ל ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

 • יובהר בזאת כי לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד משתמש ו/או בית עסק ו/או רוכש ו/או כותב תוכן ו/או יועץ אשר עשה שימוש רשלני באתר ו/או הזין פרטים כוזבים.
 • האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם מעניקים כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש באתר והם אינם ערבים לכך שהתכנים באתר לא יופרעו ו/או יתקיימו ללא טעויות בשל וירוסים או מתקפת סייבר ו/או הם אינם אחראים בשום מקרה שהוא כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או אי יכולת להשתמש באתר בשל פרצת אבטחה ו/או כשל באתר.

 

רכישות באתר

 1. דף מכירה מוצג עבור כל מוצר או שירות המופיע באתר ובו מופיע שם, פירוט ומחיר.
 2. כלל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת.
 3. מחיר כולל משלוח יופיע עם סיום ההזמנה, בסל הקניות.
 4. נדרש למלא במדויק את כל הפרטים הדרושים לצורך ביצוע העסקה.
 5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה לגרור הליכים משפטיים ולהנהלת האתר ו/או מי מטעמה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הזנת פרטים כוזבים, חלקיים ו/או לא מדויקים ולעמוד על זכויותיה המשפטיות ככל ונגרמו לה נזקים.
 6. כאמור, הנהלת האתר ומי מטעמה לא אחראית לאימות הנתונים שהוזנו ולא לנכונותם.
 7. עם ביצוע הרכישה תשלח לכתובת הדוא”ל שהוזנה “חשבונית מס קבלה” עם פרטי המוצר/השרות שנרכש והסכום הכולל.
 8. חיוב עסקה יתבצע באמצעות מערכת “משולם” דרך כרטיס אשראי ו/או שירות סליקה אחר.
 9. ככל ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, ההזמנה תבוטל ולא יסופק השרות או המוצר ולא תהא למשתמש/לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו.
 10. הודעה על אי ביצוע העסקה תשלח לדוא”ל שהוזן בביצוע ההזמנה.
 11. משלוח מוצרים יתואם לכתובת שהוזנה בעת ביצוע ההזמנה ויסופק בהתאם לזמני האספקה של דואר ישראל. הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה לא אחראים לעיכובים או לאי אספקה.
 12. בהזמנה מעל 2 ספרים, יחולק המשלוח לחבילות בהתאם לכמות המוזמנת ודמי המשלוח יחושבו בהתאם למספר החבילות שיסופק.
 13. משלוח מאמרים – עד 48 שעות.
 14. משלוח “הייעוד הנשמתי” – עד 5 ימים.
 15. ייעוץ וסדנאות ייקבעו בהתאם למועדים שנקבעו מראש.
 16. מדיניות ביטולים והחזר כספי יהיו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ובכפוף להוראות ו/או מגבלות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

 

התחייבויות משתמש האתר

 

 1. משתמש האתר מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר זה, אלא למטרה שלשמה מיועד האתר ובכלל זה למטרה חוקית בלבד.
 2. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות הפצת אזכורים שלילים הנוגעים לאתר.
 3. חל איסור על שימוש מסחרי באתר בדרך של פרסום מוצרים ו/או שירותים אלא בכפוף לאישור בכתב מהנהלת האתר.
 4. על המשתמש חל איסור מוחלט לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלי האתר ו ו/או פגיעה בצדדים שלישיים, ו/או שימוש המהווה עברה על כל חוק כלפי בעלי האתר ו/או כלפי צד ג’ , בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע”י בעלי האתר ו/או צדדים שלישיים, זאת ע”פ הוראות הדין.

 

אישור התקנון

 

 1. טרם גלישה ושימוש באתר יש לקרוא בעיון את תנאי התקנון. ביצוע כל פעולה באתר לרבות כניסה ו/או גלישה ו/או רכישה של מוצר או שירות המוצע באתר תהווה ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין, מודע לכללם ולהוראות ומסכים עם מלוא תנאי תקנון זה.
 2. המשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגד האתר ו/או בעלי האתר ו/או עובדיו ו/או שלוחו ו/או מי מטעמו למעט טענות באשר לאי קיום התחייבויות האתר עפ”י תנאי תקנון זה.
 3. ככל ואינך מסכים אם תנאי כלשהו מתנאי התקנון עליך לעזוב לאלתר, את האתר ולהפסיק את השימוש בו.

 

הגבלת אחריות

 1. כל המידע הנמסר על ידי משתמש ו/או רוכש הינו באחריותו הבלעדית והוא אחראי באופן מלא על אמיתות, אמינות ודיוק תכניו.
 2. הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לגבי המידע ו/או התוכן הנוגע למוצר ו/או לשרות המצוי ו/או המוצע באתר.
 3. הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לעמידת / אי עמידת משתמש האתר בתנאי העסקה.
 4. הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרים של שימוש אסור במידע הרשום באתר הנובע מחדירה בלתי חוקית ולא תהא אחראית בשום מקרה כלפי הרוכש בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או אי יכולת להשתמש באתר בשל פרצת אבטחה ו/או כשל באתר.
 5. במקרה של הפרת תנאי תקנון זה הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים למסור לצדדים שלישיים פרטי התקשרות לצורך נקיטת הליך טרום משפטי ו/או משפטי.
 6. יובהר, כי הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לשנות תנאי מבצע, להגביל בכמות, להעלות או להפחית מחירים ולעשות כל שינוי בתנאי העסקה. ולכן על משתמש האתר המבקש לרכוש מוצר ו/או שירות מסוים החובה לברר את מלוא תנאי העסקה.
 7. אין בפרסום מוצר ו/או שירות ו/או במתן מידע ו/או ייעוץ טלפוני כלשהו כדי להוות המלצה ו/או חלופה לייעוץ.
 8. הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות ו/או בפגיעה ו/או בנזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות ו/או משימוש בייעוץ.

 

היעדר אחריות בגין אי זמינות האתר

 

 1. משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט.
 2. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בהנהלת האתר וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בהנהלת האתר, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות.
 3. הנך פוטר את הנהלת האתר בגין כל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

 

קניין רוחני

 1. האתר הינו רכושה הבלעדי של הגב’ אורלי רוזנברג וכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים באתר ו/או סימני המסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או שיטות השיווק, הנראות, התוכן, המידע, העיצוב המזוהים עם אתר ו/או האלמנטים הגרפים אשר מוצגים באתר (להלן: “הקניין הרוחני“) הינם בבעלותה הבלעדית.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להדפיס ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם ו/או להשתמש בתכנים ו/או במידע ו/או לעשות בהם כל פעולה המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הגב’ אורלי רוזנברג אלא בהסכמה מפורשת בכתב ומראש מצדה.
 3. למען הסר ספק יובהר, אין להשתמש בתכני האתר באמצעות תוכנה, אתרי אינטרנט, לרבות כל הרשתות החברתיות ובכל אמצעי אחר באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני.

 

שינוי תנאי התקנון

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

 

תנאי הגנת הפרטיות

 1. שימוש באתר או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו, מהווה הסכמה לתנאי הפרטיות במידה ואינך מסכים לתנאי הפרטיות שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.
 2. מנהלי האתר שומרים על זכותם לשנות את תנאי הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 3. תנאי הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.
 4. האתר מתחייב לשמור על סודיותך ומתחייב שלא להעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי.
 5. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור “מדיניות פרטיות” או שם דומה.
 6. תנאי מדיניות הפרטיות מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בסתירה בין תנאי הפרטיות ולבין התקנון יגברו תנאי הגנת הפרטיות.
 7. ייתכן כי יישלח אליך מטעם האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו מידע בדבר פרסום ושיווק מוצרים ו/או שירותים ו/או תוכן רלבנטי וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, וואטסאפ.
 8. מידע זה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת ו/או למספר הסלולארי שהזנת והנך מאשר ומסכים בזאת להנהלת האתר ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור.
 9. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך רשאי לעיין במידע ולבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות אלינו: 052-8559471, orly@gmail.com37.
 10. ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע זה. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות כאמור, הנך מוזמן לפנות לטלפון שמספרו: 052-8559471 ולבקש להסירך מרשימת התפוצה או במייל orly@gmail.com

 

סמכות שיפוט

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בחיפה המוסמך לפי העניין.

***** לחוזה קורס מתקדמים אנא פנו בבקשה אלי

הסכם השתתפות בקורס “נפש – רוח – נשמה בראי הנומרולוגיה – מערכות יחסים
הסכם זה מסדיר את תנאי הרישום וההשתתפות בקורס
“נפש – רוח – נשמה בראי הנומרולוגיה” (להלן: “הקורס”).

  1. הקורס מועבר על ידי אורלי רוזנברג, אסטרולוגית ונומרולוגית ובמסגרתו יסופקו לך כלים בסיסיים להבנה של תחום הנומרולוגיה בשיטתה.
  2. מתווה הקורס:
   • הקורס יועבר דרך 10 שיעורים מוקלטים ועד 5 מפגשי זום לליווי.
   • תכני הקורס יועברו באמצעות “זום” ו/או סרטונים ו/או הקלטות ו/או תוכן מקוון אחר.
   • הודעה תפורסם לגבי מועד שבו יינתן זמן לשאלות שתשאלנה אך ורק על החומר שהועבר.
    מסגרת ההתקשרות אינה כוללת שאלות והתייעצויות פרטניות במהלך ו/או בתום הקורס, שלך ו/או של מי מטעמך ולפיכך, פניות פרטניות לא ייענו.
   • לאורלי רוזנברג שמורה הזכות לשנות מעת לעת את מועדי וזמני ההרצאה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  3. חשוב להבהיר:
   • הקורס אליו בחרת להירשם הינו נפש רוח נשמה בראי הנומרולוגיה מערכות יחסים בלבד ועליו את/ה משלם/ת.
   • בעבור יתר הקורסים יגבה תשלום נפרד ותידרש/י לחתום על הסכם המתייחס לכל קורס וקורס.
   • ההרשמה, השימוש והצפייה בתכנים אינם ניתנים להעברה בשום צורה.
   • מסגרת ההתקשרות אינה כוללת שאלות והתייעצויות פרטניות במהלך ו/או בתום הקורס, שלך ו/או של מי מטעמך ולפיכך, פניות פרטניות לא ייענו.
  4. תשלום ורישום:

   

  • רישום לקורס מראש, חתימה על הסכם זה ותשלום בסך של 5500 ₪  בהנחה עד ה- 19.5.2024 הינם תנאי יסודי להשתתפות.
  • ניתן לשלם ב”ביט” ו/או באשראי דרך האתר.
  1. תנאי שימוש:
   • בחלק מהקורס יועברו תכנים מקוונים אשר הגישה אליהם תהיה באמצעות סיסמא.
   • הנך נדרש לשמור על סיסמתך בסודיות.
   • כל מספר ימים ייפתח תוכן מקוון נוסף שתוכל לצפות בו באמצעות סיסמתך האישית.
   • כל השיעורים המקוונים יהיו פתוחים לשימוש כל עוד מתקיים הקורס. לאחר סיומו לא תהיה גישה לתכנים המקוונים.
   • הנך אחראי באופן בלעדי על כל פעולה שתעשה מחשבונך.
   • לאורלי רוזנברג שמורה הזכות למנוע ממך גישה ושימוש בתכנים ו/או לסרב לרשום אותך לקורס הבא וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית אורלי רוזנברג לחסום את גישתך לתכני הקורס אם עשית שימוש בתכנים כדי לבצע או לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי או כדי לסייע בביצועו של מעשה כזה ו/או אם עשית שימוש בתכנים במטרה להתחרות באורלי רוזנברג ו/או בשירותים אותם היא מציעה ו/או אם תמכור, תעביר או תאפשר כל שימוש בסיסמה לכל אדם אחר מלבדך.

   

  1. אחריות

   

  • א. התכנים המוצגים בקורס הינם לצורך אספקת מידע בלבד, אין התחייבות ו/או אחריות בשום צורה ואופן לתוצאה ו/או להעדר תוצאה בלי יוצא מן הכלל.
  • ב. אין אחריות על התכנים בקורס כמהווים תחליף לטיפול רפואי ו/או נפשי ו/או פיזי.
  • ג. תכני הקורס אינם מסמיכים את המשתתפים/ות לטיפול באמצעות נומרולוגיה בשום צורה.
  • ד. אין להסתמך על התכנים והמידע המועברים בקורס כייעוץ מקצועי ו/או המלצה לבצע פעולה כזו או אחרת.
  • ה. אורלי רוזנברג לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב בצפיית התכנים כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

   

  1. מדיניות ביטולים

   

  • עד יומיים (שאינם ימי מנוחה) לפני תחילת הקורס הנך זכאי/ת לביטול העסקה ללא דמי ביטול.
  • במקרה של ביטול יומיים לפני תחילת הקורס תחויב/י בדמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מביניהם.
  • ממועד תחילת הקורס ועד לצפייה ב- 2 שיעורים (5.6.2024) – תחויב/י בגין החלק היחסי בקורס שאותו צרכת לפי חישוב של 590 ₪ לשיעור ובתוספת דמי ביטול של 5%.
  • ביטול מעבר לשני שיעורים לא יזכה בהחזר כספי.
  • מקרים של כניסה מאוחרת ו/או יציאה מוקדמת משיעור טרם סיומו ו/או אי כניסה לשיעור, לא יזכו בהחזר כספי.

   

  1. קניין רוחני וזכויות יוצרים
  • זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של כל התכנים המועברים בקורס לרבות מערכי שיעור, תמונות, מצגות, תוכן מקצועי, תרגולים, התנסויות, הקלטות, סרטונים (להלן: “זכויות הקניין וזכויות היוצרים“) רובן ככולן, ללא יוצא מן הכלל שייכות לאורלי רוזנברג ומוחזקות אצלה באופן בלעדי.
  • למשתתפים/ות בקורס אין כל זכות בזכויות הקניין ובזכויות היוצרים, לא בזמן הקורס ולא לאחריו. אין להשתמש בהם ו/או ללמד ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או לתעד ו/או לצלם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי ו/או להציג בפומבי בכל דרך כל תוכן מהתכנים אליהם נחשפת.
  • למטרת הבנת הקורס והטמעת הנלמד בו, שימוש בתכני הקורס כמו המצגת, תרגילים, ההתנסויות, וכל התוכן המקצועי שיועבר, יעשה רק בהסכמה מפורשת של אורלי רוזנברג, לשימושך האישי במהלך הקורס בלבד.

   

  1. מדיניות פרטיות

  בחתימה על הסכם זה הנך מאשר/ת:

  • א. לצלם ולפרסם תמונת מסך של כלל המשתתפים/ות בקורס.
  • ב. כי יישלח לך מדי פעם מסרון ו/או דוא”ל המכיל מידע שיווקי ופרסומי. את/ה יכול/ה בכל עת לבטל קבלת מידע זה על ידי שליחת בקשה לדוא”ל 37orly@gmail.com.

   

  1. כללי
   • א. בתכנים המועברים באמצעות “זום” נדרשת כניסה 10 דקות לפני המועד שנקבע, התחברות דרך מחשב במצלמה פתוחה, רישום שמך המלא בעברית והכנה מראש של מחברת וכלי כתיבה.
   • ב. רישום לקורס הראשון אינו מקנה מעבר אוטומטי לקורסים הבאים.
   • ג. המעבר לקורס מתקדם יותר, מותנה בציון עובר מעל 60 בכל מטלות ומבחני קורס הבסיס.
   • ד. הסכמה ועמידה בכל התנאים לעיל מהווים תנאי להשתתפות בקורס.

אני מאשר/ת כי קראתי את כל האמור בהסכם זה, הבנתי את תוכנו ואני מקבל/ת את כל התנאים בו אם אני רוכש/ת את הקורס באתר.