נומרולוגיה

פירוש יום הלידה לפי התאריך העברי

פירוש יום הלידה לפי התאריך העברי

מובאת פרשנות למזלו של כל אדם בהתאם ליום לידתו על פי לוח השנה העברי/יהודי, וכן סגולת אותו יום.
הדברים מועתקים במלואם מספר נפלאים מעשיך (הרב אברהם חמוי זצ”ל), תוך הקפדה על כתיב חסר כמו במקור.
פירוש יום הלידה לפי התאריך העברי:
יום א’ בחודש – יום טוב מאוד, כי בו נאמר “כי טוב”, ובו נברא אדם הראשון וחוה, והנולד בו יהיה במזל טוב צומח ועולה, ולחולה אם יעשה פדיון נפשו קדם מנחה וירבה בצדקה, ויתרפא. וכן לחשוכי בנים, אם יתנו צדקה ויתפללו תפלת הבנים תקבל תפילתם ברצון, ומה מאוד מסגלת אמירת תהלים ביום הזה עד למאד. ונכון לשמוח בו.
יום ב’ בחודש – יבשר טוב לחולים ורפואה שלמה, והנולד בו יהיה דומה לאמו ויגבר בו טבע אמו יותר משל אביו. ויחיה.
יום ג’ בחודש – החולה אם נפל למטה בו ביום יחוש על נפשו לתת צדקה כפי כחו בפדיון נפשו, ויקבל על עצמו לעשות איזה מצוה כשיקום מחוליו.
וברוך אומר ועושה. והילד הנולד בו, יהיה משובש ועלול לחלי הנופל בר מינן, לזה יכתוב לו קמיע מאדם גדול וממחה, טרם יקרהו החלי. והיום הזה טוב הרבה לקנות דברים של מצוה, טלית או תפילין, או ספרים וכיוצא.
יום ד’ בחודש – טוב לכל דבר, ולנושא אשה יהיה במזל טוב וסימן טוב, וישמח עמה. ברם קשה לחולה, והנולד בו ביום צריך שמירה מעליא.
יום ה’ בחודש – קשה מאוד לכל מלאכה, יען קין נולד בו, ונאמר עליו: “שבעתיים יקם קין”, אבל זה היום מסוגל מאוד לתשובה.
יום ו’ בחודש – טוב יבשר לחלי ברפואה, והנולד בו יהיה בעל מריבה ומחלוקת, ואכזר, וסגולת למוד תהלים כלו, משבח הרבה.
יום ז בחודש – הנולד בו יחיה, ומה טוב ומה נעים להרבות בצדקה ולהפריש מעשרות ולחלקם לעניים, ולתת לכל שואל מאשר תשיג ידו.
יום ח בחודש – מה נכבד היום הזה, וטוב לכל עניין. וסגלתו שגבה מאוד למי שהוא בצרה, כגון: בנים, או חסרון כיס, וכיוצא ילמד פרשת העקידה שבע פעמים בתפלת מנחה, עם פטום הקטורת שלש פעמים בכוונה עצומה, ויתפלל מנחה בכוונה, וישאל שאלתו, והשומע תפלה יאזין תפלתו, וביום הזה נולד מתושלח הצדיק, זכותו תגן עלינו.
יום ט בחודש – טוב מאוד לחנך בו הנערים לבר מצוה, וגם להולכים לבית הספר, והיום הזה נולד בו למך, וסגלת היום הזה הוא באשמרת הבקר עת רצון, ויפק רצון מהשם.
יום י’ בחודש – טבא הוא, וטבא להוי לכל ענין ולכל בנין, ללמוד וללמד,  לדון ולפשט, והנולד בו חיה יחיה לארך ימים ושנות חיים, וביום הזה התחיל נח לבנות התבה, וסגלת היום, טוב לבדוק המזוזות, והתפלין. והציציות, והבודקם מאריך ימים.
יום יא בחודש – טוב ומסגל הרבה לעשות יומא טבא לרבנן, להאכילם ולהשקותם ולהעניקם מפרי נדבתו, ומועיל הרבה לחשוכי בנים עשית הסעדה כאמור, לקבל ברכתם. והיום הזה נולד בו שת, ועליו נאמר:  “כי שת לי אלקים זרע אחר, ולכל דבר ולכל קנין, הוא טוב מאד.
יום יב בחודש – רבים אומרים שהיום הזה טוב לזרע וכו’, ולכל עבודה בשדה, ולחולה טוב יבשר, ואם יתנהג בתכלית הטהרה בטבילה ותענית, ביום הזה יקרא אל השם, והוא יענה.
יום יג בחודש – יזהר לבל יסתפר היום הזה, וישמר עצמו מכל מלאכת הראש אפלו בריקה במסרק, עד שכל כך אמרו אפלו תמרוקי ושמנים הטובים הנתנים בראש ימעט בהם היום הזה, וטוב מאד להקביל פני רבו ולקבל ברכתו, ואם יכניס אורח לביתו היום הזה, יקרע רע גזר דינו, ונגע לא יקרב באהלו, ומסגל למוד ספר בראשית.
יום יד בחודש – נח ברך לבניו, וטוב לכל ענין.  והנולד בו גדול יהיה וצדיק, ויאריך ימים ומסגל הרבה ללמד ספר דברים.וגם מסגל הרבה ללמד ספר חמישי שבתהלים.
יום ט”ו בחודש – זה היום מכשר למחלקת , כי בו נפרדו הלשונות, וסמוך לבו לא יירא הלומד מסכת סכה, ואומר קדיש דרבנן לא יגלה, ולא יקרה לו שום מקרה עם איש אלים וחמסן, ואכזר. כל אותו החדש.
יום טז בחודש – טוב לעשות חפת חתנים, והחולה בו במהרה יקום מחליו, גם לנולדים בו טוב יבשר, ובו ביום נולד נחור אחי אברהם. והלומד בו ביום ספר ויקרא כלו, אזי מצליח הצלחה מרבה בכל מעשיו.
יום טו”ב בחודש – יזהר שלא יכנס למרחץ, ולא יסתפר, והחולה צריך שמירה. הנולד בו יהיה לו אות בעפעפיו., וטוב ומסוגל ללמד בו ספר פועל צדק, או ספר אחר שיש בו מנין המצוות בקצור, וימנה כל התרי”ג מצוות, ועם שבע מצוות דרבנן הם, כתב וסגלת למדם ביום זה לקרע גזר דין הכתוב עליו, ויכתב בספר חיים טובים.
יום ח”י בחודש – בו נולדו יעקב ועשו, וטוב לפרש בים וביבשה, והנולד בו יהיה בסימן טוב, ויחיה, ומסגל הרבה ללמוד ספר שופטים כלו, בו ביום וינצל מעין הרע, ומשנאה, ומקנאה. כל החדש.
יום יט בחודש – יבשר טוב לחולה, וטוב לכל דבר ולכל מלאכה, ובו ביום לקח יצחק אבינו עליו השלום אשה, וסימנא מלתא הוא בואי כלה. והנולד בו יהיה יפה תאר, ומסל להשמעת התפלה, ואם ילמדו התהלים בכנפיה עם פרשת העקדה בכונה, נכון לבם שתקבל תפלתם ברצון תוך שלשה ימים יענו ויעתרו ברחמים מן השמים.
יום כ בחודש – בו ביום ברך יצחק ליעקב אבינו עליו השלום, ואמר לו: “הקול קול יעקב הידים ידי עשו”, וסמנך ידו, גמטריא כ, והיום הזה מסוגל לפתח איש את ידו בצדקה, איש כמתנת ידו, וטוב לכל דבר, ומה טוב מה נעים אם יעשה סעדה לתלמידי חכמים ויקבל את ברכתם.
יום כא בחודש – א”ך זה היום קשה לכעס ולמחלוקת, כי הכעס מזיק בו ביום, וישמר התינוקות שלא ילכו בשוק,ובפרט אם ילכו בגלוי ראש והרגל יחף, חס ושלום, כי ביום הזה יש שעה שאינה מכשרת, וסגלתו לנצל מאותה שעה, ילמד פטום הקטרת, ופרשת העקדה, ופרשת המנורה, וינצל בעזרת השם יתברך. ואם יעשה כפר נפש, או צדקה לעניים, הנה מה טוב ומה נעים.
יום כב בחודש – טוב לכל דבר וסמנו ביום טוב”ה היה בטוב, ובו נולד יוסף הצדיק עליו השלום. ברם אם הפילה האשה ביום זה תהיה בסכנה חס ושלום. ומחצות ואילך עת רצון לקבל רפואה, ועליו נאמר : “בעת רצון עניתיך”. וישמר עצמו מכל חטא ועון, ביום הזה בפרט.וסמנך” “ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני. אשרי אדם עז לו בך וגו’. והב”ט פני משיחך”. גימטריא כב.
יום כ”ג בחודש – טוב הוא, ובו נולד בנימין הצדיק, וטוב להרבות בלמוד ביום זה, וסמנך: “ובתורתו יהגה יומם ולילה”, ולחשוכי בנים, טוב ללמד ביום הזה שמואל א’ וב’, ויתפללו אל השם על הבנים. והוא יענה.
יום כד בחודש – ישמר אדם עצמו מכל דבר, כי היום קשה מעט, וסמנך: “ד”ך נכלם”, וישמר הבנים הגדולים והקטנים, זכרים ונקבות, לבל ילכו גלויי ראש ורגל, והנולד בו ימות מיתה משנה, ואותו היום מכשר לעין הרע בר מינן. לכן יתן צדקה לעניים כדי לתקנו ולמתקו, ורמז: “אף ידי תכון עמו”, ועל ידי הצדקה טב”א הו”א, וטבא להוי.
יום כה בחודש – לא טוב לכל דבר, ולא יכנס למרחץ ולא להסתפר, והנולד בו, ימות בברזל רחמנא לצלן, ומי שהוא מכרח לעשות איזה דבר, ילמד ספר רביעי שבתהלים, ואלפא ביתא בשמו, אז השם יהיה לו מושך חסד, וסמנך “יהי חסדך השם עלינו”.
יום כו בחודש – טוב מאוד לכל מלאכה, וסימנו והי”ה לשון שמחה. ובו קרע משה רבנו עליו השלום את הים. (אמר המלקט, זה צריך עיון, ודוק). וטוב ללמוד בו יונה הפטרת יום הכיפורים, וסגלה למקשה לילד תתן צדקה ותלד בשלום.
יום כז בחודש – בדק בשמה ז”ך וישר, ובינוני לכל דבר ולכל קנין, ומסגל מאד לתפלה מחצות היום ואילך עת רצון, ואם הרעים בו. יבשר טוב.
יום כח, כט ו-ל בחודש – טוב מאד. ולא ישכח מן הצדקה שהיא מסגלת מאד. ולהרבות בלמודים כפי יכלתו, ובפרט למוד תהלים אשר שגבה מעלתו בחסרון הלבנה, ולהתאמץ ביום התענית לבל ידבר דברים בטלים, וכל שכן שקר וחנפה וליצנות.  ורמז בפסוק: “ורב שלום”, היא התורה: עד בלי ירח”, והינו בחסרון הלבנה, ומה טוב ומה נעים לטבל בכל ערב ראש חדש.

עוד מאמר שיוכל לעניין אותך חישוב התאמה זוגית לפי הקבלה.

Back to list

Related Posts